home Truyền thông nội bộ Đại hội cổ đông 2022

Đại hội cổ đông 2022

root

May 22, 2022

Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên – năm 2022

1. Thông báo mời họp và Chương trình Đại hội

          Thông báo mời họp 14/6/2022

          Chương trình Đại hội

2. Dự Thảo Đại Hội Cố Đông thường niên

          Dự thảo nghị quyết

3. Các biểu mẫu kèm theo:

          Giấy Ủy quyền tham dự

          Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông

Chuyên mục khác

Tin liên quan